Statens vegvesen varsler med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 11-12, oppstart av arbeid med kommunedelplaner og konsekvensutredning for E6 fra
Åsen nord (Ronglan) til Mære. Planarbeidet berører kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og
Steinkjer.
Samtidig varsles det med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1 og
11-13 om offentlig ettersyn av planprogram.

Planprogrammet er utlagt til gjennomsyn i servicetorgene i kommunene og er tilgjengelig på kommunenes nettsider. Planprogrammet er også lagt ut på Statens vegvesen sin nettside
www.vegvesen.no/vegprosjekter/e6innherred, hvor det vil bli liggende oppdatert informasjon om prosjektet.
Planprogrammet viser korridor med aktuelle traseer for ny E6 på strekningen fra Ronglan i Levanger kommune til Mære i Steinkjer kommune.
Formålet med planarbeidet er bedre trafikksikkerhet og økt kapasitet på strekningen. Dette
skal løses ved å fastlegge ny trase for framtidig E6, samt lokalisering av kryss, lokalveger,
løsninger for kollektivtrafikk og sammenhengende gang- og sykkelvegnett. Planprogrammet
beskriver aktuelle alternativer og konsekvenser som skal utredes i det videre planarbeidet.
Steinkjer Næringsforum har frist til å komme med uttalelse til planprogrammet eller innspill til det videre planarbeidet 10. juni. Våre medlemmer kan innen 6. juni komme med høringsuttalelse til [email protected]

15_203457-14Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram – E6 Åsen nord – Mære med vedlegg