Formannskapet i Steinkjer har i møte 15.09.16 vedtatt å sende forslag til planprogram kommunedelplan klima og miljø 2017-2020 på høring.

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.
Først må det altså utarbeides et planprogram, deretter begynner arbeidet med å lage selve planen.

Steinkjer Næringsforum har frist til å komme med uttalelse til planprogrammet innen 28. oktober. Våre medlemmer kan innen 25. oktober komme med høringsuttalelse til [email protected]
horing-av-planprogram-kommunedelplan-klima-og-miljo-2017-2020 planprogrammet-kommunedelplan-klima-og-miljo radmannen-justerer-milepaelplan-i-planprogrammet saksframlegg-planprogram-kommunedelplan-klima-og-miljo-2017-2020