Høringsuttalelse sak 7/17 Parkering i sentrum

Tilgjengelighet og tilstrekkelig parkeringsplasser er utvilsomt viktig for næringsdrivende i Steinkjer sentrum. Steinkjer Næringsforum mener det er flere konkrete tiltak som umiddelbart kan settes i kraft. Når det gjelder spørsmålet om skråparkering eller ikke er det delte meninger om akkurat det. Vi velger i denne høringsuttalelsen å gi tilbakemelding om hvilke tiltak vi mener kan igangsettes umiddelbart, løsninger vi mener hadde forbedret parkeringssituasjonen i sentrum og vi belyser noen av argumentene for og mot skråparkering i Kongensgate sør.

Innspill til foreslåtte tiltak fra administrasjonen i Steinkjer kommune:

  • Steinkjer Næringsforum støtter forslag om å regulere parkeringsplassene i Elvegata ovenfor Rismelen til 3 timers parkering.
  • Torggata utenfor Forumgården, vi støtter at det etableres parkeringsplasser utenfor bankens lokaler. Steinkjer Næringsforum foreslår at 1 av parkeringsplassene som opprettes er HC-plass. Dette med tanke på enkel tilgjengelighet til bank, eiendomsmeglere og dagligvarebutikk.
  • Oppmerking av p-plasser i dagens langsgående parkeringslommer i Kongens gate. Dette mener vi er tiltak som kan igangsettes umiddelbart og kan forhindre at bilene tar opp flere p-plasser enn nødvendig.

 

Steinkjer Næringsforum foreslår også følgende omreguleringer:

  • 3 HC-plasser utenfor Chez Mathilde omfordeles i sentrum. Foreslår 1 HC-plass utenfor Chez Mathilde, 1 HC-plass utenfor Forumgården og 1 HC-plass i Kongens gate.
  • Det reguleres for langsgående parkeringsplasser på Steinkjer Torg på andre siden av vegen for Chez Mathilde. Området mellom vegen og fastmonterte benker på torget kan romme flere parkeringsplasser.
  • Det reguleres for parkeringsplasser i Torggata på samme side som Steinkjer kirke.
  • Nordsia er ikke nevnt i denne saken. Vi gjentar innspill på å omregulere 2 HC-plasser utenfor Brugata 2/Brygga. Det er i dag 2 HC-plasser der, og det foreslås å flytte 1 HC-plass utenfor brannstasjonen i Elvegata.

 

Skråparkering:

Når det gjelder skråparkering er det sterke meninger for og mot skråparkering.
Hovedargumentet for skråparkering er økte parkeringsplasser i sentrum, bedre trafikkflyt og sikrere parkering/trafikk.  Hovedargumentet mot skråparkering er at næringsdrivende ønsker å benytte deler av fortauet som en forlengelse av butikken (ergo beholde det brede fortauet), frykt for sviktende omsetning i en byggeperiode og store kostnader kontra gevinst. Med bakgrunn i sterke delte meninger tar ikke Steinkjer Næringsforum standpunkt til skråparkering eller ikke, og av den grunn belyser vi kort argumenter for og mot.

Et felles mål er å øke parkeringstilgjengeligheten for næringsdrivende i Steinkjer. For næringslivet er det viktig at Steinkjer kommune bruker kort beslutningstid i enkle omreguleringssaker. Vi ber om at konkrete og enkle tiltak settes i gang snarest.

Steinkjer, 20.2.17

Med hilsen

Kirsti B. Arntsen

Daglig leder Steinkjer Næringsforum