Steinkjer Næringsforum har gitt sine innspill til planarbeidet for detaljregulering Kulturhuskvartalet.

Norconsult AS har på vegne av Steinkjer kommune fått i oppdrag å utarbeide detaljregulering for Kulturhuskvartalet. Frist for innspill til planarbeidet ble opprinnelig satt til 17. desember, men Steinkjer Næringsforum fikk utvidet frist til 21. desember. Varselet ble sendt ut pr epost til alle medlemmer 21. november. Onsdag 19. desember inviterte vi til innspillsmøte hvor Norconsult, prosjektledelse for kulturhus-prosjektet og kultursjefen holdt sine orienteringer om prosessen. I etterkant av dette møte har vi sendt inn våre innspill til Norconsult. Her er hva vi mener:

“Innspill til planarbeidet for detaljregulering Kulturhuskvartalet

Viser til avtalt utvidet høringsfrist ut uke 51, og sender herved Steinkjer Næringsforum sine innspill til planarbeidet. Innledningsvis applauderer vi satsingen som gjøres gjennom Kulturhuskvartalet, som innebærer oppgradering av dagens Samfunnshus og nytt kulturhus. Steinkjer Næringsforum anser Kulturkvartalet som et viktig løft for Steinkjer by som byr på økte muligheter for etablert og nytt næringsliv. Et nytt kulturhus mener vi vil øke attraktiviteten til Steinkjer, både med tanke på omdømme, for næringslivet og for bolysten.

Det er viktig at det tilrettelegges for næringsvirksomhet i kulturhuset, og at uteområde kan brukes som serveringsarena. Kulturhuset skal underbygge økt handel og besøk i Steinkjer.

 

Det er fire hovedprinsipper i vårt innspill til planarbeidet:

 1. Involvering
  Næringslivet ønsker å støtte opp om arbeidet og ønsker å delta i videre prosess. For å sikre god dialog underveis i prosessen ønsker næringslivet å være representert i ressursgruppen. Steinkjer Næringsforum deltar gjerne i en slik gruppe.
 2. Tilgjengelighet og parkering
  Det foreligger mange tanker om byutvikling og nybygg sentrumsnært i Steinkjer de kommende år. Gjennom realisering av nytt kulturhus tilfører kommunen sentrum betydelig økt trafikk. Dette er positivt, men kommunen må sikre at kulturhuset er lett tilgjengelig og løse behovet for parkering. Torget MÅ styrkes med parkering, og dette vil være avgjørende for hvor vellykket bruken av et nytt kulturhus faktisk blir. Det absolutt foretrukne alternativet anser vi å være parkeringshus under torget med HC-plasser under tak og lett tilkomst til heis i bygget, med innkjøring fra Jakob Weidemanns gate. Det er gjort et mulighet-studie med 200 parkeringsplasser under torget. Vi anbefaler å tenke to plan og 400 parkeringsplasser. For kommunen sin del ligger det et betydelig inntekts-potensiale her, som er viktig å se i sammenheng med investeringskostnader. Hus-/gårdeiere og næringsdrivende vil ha interesse av å leie parkeringsplasser, da det meldes om mangel på dette sentrumsnært i dag.
 3. Anleggsperioden
  Under anleggsperioden vil det være behov for å holde Torggata, Elvegata og Kongens gate åpen. Vi henstiller til tett dialog med næringslivet underveis for å best mulig tilrettelegge for at trafikken kan gå som normalt. Jakob Weidemanns gate kan muligens brukes da gaten sannsynligvis skal stenges for trafikk? Vi oppfordrer til å finne gode løsninger her. Dette for å forhindre butikkdød i byggeperioden, noe som åpenbart er veldig viktig for hele byen.
 4. Innhold, samhandling og kreative næringer

Steinkjer Næringsforum eier Steinkjermartnan. Steinkjermartnan er et signalarrangement i Steinkjer som samler flere titusenvis av besøkende hvert år i starten av august. Det er vesentlig innslag av kultur i Steinkjermartnan. En satsing på kultur og kulturhus i sentrum vil være noe som Steinkjermartnan må endre seg i forhold til, og vi ser for oss at store deler av musikk og kultur knyttet til selve martnan i fremtiden kan foregå i det nye kulturhuset. Vi trenger så tidlig som mulig å gå i en dialog om hvilken tilnærming vi skal ha på dette:

 1. Skal martnan skaffe folk til området og samarbeide med kulturhuset om arrangementene?
 2. Skal martnan fortsatt stå for arrangementene og bruke kulturhuset som martnans arena?

 

Generelt har vi følgende innspill til næringsperspektivet i kultursatsingen:

Modell for kreative næringer

 1. Satsing på kulturhus må føre til økt satsing på næringsaktører i kulturbransjen. Særlig det kommersielle perspektivet må her fram, og vi ser for oss at dette bygges opp med satsing gjennom aktører som T:Lab, Tindved og Steinkjer Næringsselskap. Det er viktig at arena for kulturnæring sikres som en del av prosjekt Jakob uavhengig av lokalisering. Vi anbefaler at Studio Blikket utredes som aktuell arena.
 2. Nytt kulturhus må bli en uttesting og kommersialiseringsarena for mediebransjene. Vi tenker spesielt på lyd, bilde, animasjon. Dette er en av klyngene på Innovasjonscampus og et nytt kulturhus må bli en vesentlig arena for å utvikle arbeidsplasser og verdiskaping for denne bransjen.
 3. Andre kreative bransjer. Richard Florida har pekt på den kreative klasse som en utviklingsmotor i næringslivet og en viktig forutsetning for nærings- og byutvikling. Vi må i større grad vise frem fagområder og underbygge hele den kreative klyngen på Innovasjonscampus. Eksempelvis gi muligheter visualisering av fremtidige prosjekter, valg av design og arkitektur etc.”