Nord universitet har i løpet av det siste året gjennomført en omfattende prosess for å etablere et faktagrunnlag og utføre analyser og vurderinger som beslutningsgrunnlag for fremtidig studiestedsstruktur. Målet er å utforme en studiestedstruktur for Nord universitet som bidrar til å realisere universitetets faglige strategier og ambisjonen om å bidra til regional utvikling. Rektors innstilling til ny studiestedsstruktur er sendt ut på høring med frist 15. juni 2019. Styret i Nord universitet skal fatte endelig vedtak om ny studiestedsstruktur den 26. juni 2019.

Steinkjer Næringsforum har i den forbindelse gitt sin høringsuttalelse:

Feilgrep å flytte fra InnoCamp

Steinkjer Næringsforum er en medlemsbasert organisasjon som representerer 200 bedrifter/virksomheter i Steinkjer-regionen. Styret i Steinkjer Næringsforum har gjennomgått forslag til ny studiestruktur for Nord universitet sin høringsuttalelse og har følgende forventninger til de valg som skal gjennomføres:

  • Nord universitet skal understøtte regionens nærings- og arbeidsliv.
  • Nord universitet er en aktiv medspiller i næringslivets innovasjonsprosesser. Dette betyr at universitetet må ha aktiviteter ut over utdanning av kandidater og forskningsprosjekter som imøtekommer dette.
  • Nord universitet deltar i næringsutvikling som er kompleks og tverrfaglig både internasjonalt, nasjonalt og regionalt.

I fusjonsplattformen som danner grunnlaget for etableringen av Nord universitet er ett av seks overordnede mål med sammenslåingen at den skulle føre til regional utvikling. Vi opplever det som selvsagt at en del av dette er at Nord universitet skal bidra i innovasjonsprosesser i næringslivet.

Vi er bekymret over utviklingen i Nord universitet etter fusjonen med sterkt internt fokus, og i liten grad oppmerksomhet og samhandling med arbeids- og næringslivet. Vi kan ikke ha en situasjon hvor dette vedvarer, og ber styret arbeide for et mer balansert samfunnsoppdrag. Vi viser til hvordan sammenlignbare universitet som Universitetet i Sørøst Norge og Universitetet i Tromsø har vektlagt dette i sin tilnærming.

InnoCamp

Vi som næringsliv ønsker å samhandle med akademia og Nord universitet om fornyelses- og innovasjonsarbeid.

Derfor mener vi det er et feilgrep hvis Nord universitetet flytter dagens virksomhet i Steinkjer ut av InnoCamp, som vil være den campus med absolutt sterkest tilknytting til næringslivet. Tilsynsorganet NOKUT har trukket fram[1] at samhandlingen med arbeids- og næringsliv må utvikles videre, og i InnoCamp ligger alt til rette for dette. 

I forslaget til ny studiestedsstruktur (og delprosjektene gjennomført før dette) er ikke InnoCamp og muligheten til en tydelig rolle innen bioøkonomi utredet eller nevnt. Vi mener at dette burde vært tatt med, og at dette danner grunnlaget for en annen beslutning. Blå og grønn vekst har et stort potensial i Steinkjer, men vil styrke seg betydelig med tverrfagligheten og ikke silotenking slik ny struktur foreslår.

Samspillsarenaen InnoCamp er laget med tanke på samarbeid på tvers av fag, aktører, sektorer og kompetanse for å bidra til innovasjon. Dette er et godt grep for å gjennomføre strategien til Nord på profilområdene Blå og grønn vekst og Innovasjon og entreprenørskap.  

Figur 1: Aktører i samspillsarena InnoCamp

InnoCamp er utformet for å fremme tverrfaglig arbeid, som blant annet Norges forskningsråd peker på er viktig i sitt program for bioøkonomi. Fakultetene for handelshøgskolen, samfunnsvitenskap og biovitenskap og akvakultur bør delta i både InnoCamp og innovasjon i næringslivet. For næringslivet i Steinkjer representerer Nord universitets økonomifaglige miljø (HHN) på Steinkjer i kombinasjon med etableringen av InnoCamp et betydelig potensial for å svare opp fremtidens kompetansebehov.


[1] NOKUTs utredninger og analyser: Hva har NOKUT sagt om kvalitet og praksis?, Mai 2019.

Innspill i Nord universitets høringsprosess publiseres fortløpende. De kan du lese her.