VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM


§1. FORENINGENS NAVN

Foreningens navn er Steinkjer Næringsforum.

§ 2. FORMÅL

Steinkjer Næringsforum er en ideell medlemsforening. Foreningens formål er å samle næringslivet i Steinkjer kommune i et felles møte-, samtale- og samarbeidsforum, for å utvikle samhørighet og medansvar for næringslivets faglige og konkurransemessige kraft. Steinkjer Næringsforum skal samordne innspill og meninger fra medlemmene slik at de kan presenteres samlet ovenfor Steinkjer kommune der dette er hensiktsmessig.

Steinkjer Næringsforum skal representere medlemmenes interesser både lokalt og regionalt i omstilling og næringsutviklingsarbeide, og for øvrig i næringspolitiske spørsmål overfor det offentlige. Det tilligger næringsforumet å arbeide for gode rammevilkår og vekstmuligheter for kommunens næringsliv, og sammen med Steinkjer kommune bidra til at Steinkjer er en attraktiv kommune å bo samt drive næringsvirksomhet i.

Steinkjer Næringsforum har i tillegg rettighetene til arrangementet ”Steinkjermartnan” og skal stå for planlegging, gjennomføring og videreutvikling av dette arrangement. Inntektene fra ”Steinkjermartnan” skal benyttes til videreutvikling av dette arrangement og forumets formål generelt.

§ 3. MEDLEMMER I STEINKJER NÆRINGSFORUM

§3.1 Medlemsbedrifter

Som medlemmer i Steinkjer Næringsforum opptas bedrifter/ foretak, selvstendige næringsdrivende, butikksenter, offentlige og private institusjoner, foreninger, faglige organisasjoner samt Steinkjer kommune.

Medlemskapet løper til det er sagt opp skriftlig.

§3.2 Fadderbedrifter

Steinkjer Næringsforum kan inngå avtale med en eller flere medlemsbedrifter om en fadderordning. Forutsetningen for en fadderbedrift er at den næringsdrivende påtar seg et større ansvar i forhold til å bidra overfor Steinkjer Næringsforum, herunder gjennom arrangement av medlemsmøter, seminar etc.

Fadderbedrifter har etter avtale med daglig leder anledning til å markedsføre sin virksomhet overfor næringsforumet.

§4. MEDLEMSKONTINGENT

Virksomheten i Steinkjer Næringsforum finansieres gjennom kontingent fra medlemmene og inntekter fra arrangementet ”Steinkjermartnan”, samt annen aktivitet som er godkjent av styret.

Medlemskontingenten fastsettes i det ordinære årsmøtet for 1 år om gangen.

Medlemmer som ikke betaler sin kontingent innen forfall og purring, kan miste retten til fortsatt medlemskap.

Medlemskapet gjøres gjeldende etter mottatt innbetaling.

§ 5 ÅRSMØTE

Årsmøtet er øverste organ i Steinkjer Næringsforum.

Ordinært årsmøte i foreningen avholdes senest innen utgangen av mars måned hvert år. På det ordinære årsmøtet behandles bl.a.

a) Årsregnskap for det foregående år.

b) Styrets beretning.

c) Revisor beretning.

d) Fastsettelse av honorar til styret og revisor.

e) Fastsettelse av medlemsavgift for neste år.

f) Valg av styre, styreleder, varamedlemmer til styret og valgkomite, samt revisor.

g) Eventuelt andre innkomne saker som styret blir forelagt før årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret senest 3 uker før årsmøtet.

Styret innkaller til årsmøtet senest 14 dager før dette møtet skal gjennomføres, og innkallingen sendes ut elektronisk til alle medlemmer.

Årsmøtet ledes av styreleder eller eventuelt nestleder med mindre årsmøtet ønsker å utpeke en annen møteleder.

Medlemmer kan gi fullmakt til andre for å møte og avgi stemme på deres vegne. Slik fullmakt skal avgis skriftlig og være datert og underskrevet av medlemmet.

Årsmøtet fatter sine avgjørelser med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved forslag om endring av vedtektene kreves likevel 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjelder det styreleder eller eventuelt nestleder slutter seg til.

Ved årsmøtet har medlemsbedrifter stemmerett med 1 stemme hver.

Det skal føres protokoll fra hvert årsmøte. Protokollen føres av den som årsmøtet utpeker som protokollfører. Protokollen signeres av to av de tilstedeværene medlemmer i tillegg til protokollfører.

§ 6. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

 Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller etter krav fra medlemmene, som minst representerer 10 % av den samlede medlemsmassen. For det ekstraordinære årsmøtet gjelder for øvrig samme regler som i det ordinære årsmøte.

§7. STYRE

Steinkjer Næringsforum ledes av et styre på 5-7 personer med 2 varamedlemmer som velges av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv og velger en nestleder blant styrets medlemmer. Ved sammensettingen av styret skal det så langt som mulig søkes å oppnå bransjemessig fordeling.

Styremedlemmene og varamedlemmer velges for 2 år, mens styreleder og nestleder velges for 1 år.

Styret har ansvaret for foreningens alminnelige drift og forretningsførsel og har herunder myndighet til å tilsette daglig leder/forretningsfører dersom man finner dette hensiktsmessig.  Styret fastsetter i så fall dennes lønn og gir nødvendige instrukser for stillingen. Styret kan nedsette prosjektgrupper hvor dette ansees hensiktsmessig.

Styret er ikke beslutningsdyktig med mindre at minimum 3 medlemmer er til stede i møtet.

Styrets saksbehandling ledes av styrelederen eller i dennes fravær nestleder. Styrets beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør styreleders, eller eventuelt nestleders, stemme.

Det skal føres protokoll fra styrets møter. Protokollen skal senest godkjennes på neste styremøte og underskrives av de styremedlemmer som har vært til stede på styremøtet.

§ 8. MEDLEMSMØTE

Medlemsmøter avholdes i henhold til foreningens aktivitetsplan, og når det foreligger saker som må antas å ha særlig interesse/betydning for medlemmene.

Daglig leder i foreningen avgjør hvilke saker som skal behandles på medlemsmøtet. Den enkelte medlem har også adgang til å foreslå temaer for slike møter overfor foreningen.

Ikke-medlemmer kan inviteres til foreningens medlemsmøter i den grad man finner dette hensiktsmessig.

Medlemsmøter varsles via foreningens hjemmeside og/ eller elektronisk.

§ 9. VALGKOMITÉ

Årsmøtet velger en valgkomité på 3 medlemmer. Valgkomiteen skal inngi innstilling i god tid før årsmøtet i forhold til kandidater til de verv som skal besettes på årsmøtet. Innstillingen skal vedlegges saksdokumentene som utsendes før årsmøtet.

Valgkomiteen velges for 2 år om gangen.

§ 10. REVISOR

 Årsmøtet i Steinkjer Næringsforum velger revisor.

§ 11. AVVIKLING

For avvikling av foreningen kreves det at 2 ordinære årsmøter på rad med 2/3 flertall fatter beslutning om oppløsning.

Dersom det treffes beslutning om slik oppløsning, skal årsmøtet også fatte beslutning om hvordan foreningen skal avvikles og hvordan foreningens midler og eventuelle rettigheter skal anvendes. Det er likevel en forutsetning at disse verdier/rettigheter skal benyttes i samsvar med foreningens formål eller lignende formål. Det er ikke adgang til å tilbakebetale midlene til foreningens medlemmer.