VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM

§ 1.  FORENINGENS NAVN.
Foreningens navn er Steinkjer Næringsforum.

§ 2.  FORMÅL.
Steinkjer Næringsforum er en ideell medlemsforening. Foreningens formål er å samle næringslivet i Steinkjer kommune i et felles møte-, samtale- og samarbeidsforum, for å utvikle samhørighet og medansvar for næringslivets faglige og konkurransemessige kraft. Steinkjer næringsforum skal samordne innspill og meninger fra medlemmene slik at de kan presenteres samlet ovenfor Steinkjer Kommune der dette er hensiktsmessig.

Steinkjer Næringsforum skal representere medlemmenes interesser både lokalt og regionalt i omstilling og næringsutviklingsarbeide, og for øvrig i næringspolitiske spørsmål overfor det offentlige. Det tilligger næringsforumet å arbeide for gode rammevilkår og vekstmuligheter for kommunens næringsliv, og sammen med Steinkjer Kommune bidra til at Steinkjer er en attraktiv kommune å bo samt drive næringsvirksomhet i.

Steinkjer Næringsforum har i tillegg rettighetene til arrangementet ”Steinkjermartnan” og skal stå for planlegging, gjennomføring og videreutvikling av dette arrangement. Inntektene fra ”Steinkjermartnan” skal benyttes til videreutvikling av dette arrangement og forumets formål generelt.

§ 3.  MEDLEMMER I STEINKJER NÆRINGSFORUM

§ 3.1 Medlemsbedrifter.
Næringsdrivende i Steinkjerregionen som driver næringsvirksomhet i Steinkjer Kommune som eget selskap, egen avdeling eller er i oppstartsfasen for å etablere seg som næringsdrivende kan opptas som medlemmer i Steinkjer Næringsforum forutsatt at man er registrert i Enhetsregistret i Brønnøysund

§ 3.2 Organisasjoner, foreninger, ungdomsbedrifter m.v.
Kjøpesenter/varehus i Steinkjer kommune som kan opptas som medlem. Når kjøpehus/varehus registreres som medlem, innebærer dette også automatisk medlemskap for de næringsdrivende som er driver virksomhet i senteret/huset. Kjøpesenteret/varehuset er pliktig til å ajourføre medlemskapslisten minimum en gang pr. år.

Organisasjoner, foreninger, ungdomsbedrifter m.v. som har interesse i næringslivet kan etter søknad opptas som medlemmer.

§ 3.3 Personlige medlemmer/æresmedlemmer.
Personer som har hatt tilknytting til næringsvirksomhet eller på annen måte viser særlig næringsrettet engasjement, kan søke om personlig medlemskap i Steinkjer Næringsforum.

Personer som har utmerket seg med sin innsats for foreningen kan utnevnes som æresmedlemmer.

§ 3.4 Fadderbedrifter.
Steinkjer Næringsforum kan inngå avtale med en eller flere bedrifter i Steinkjer om en fadderordning. Forutsetningen for å ansees som slik fadderbedrift er at den næringsdrivende påtar seg et større ansvar i forhold til å bidra overfor Steinkjer Næringsforum, herunder gjennom arrangement av medlemsmøter, seminar etc.

Fadderbedrifter har etter avtale med styret krav på å markedsføre sin virksomhet overfor næringsforumet.

§ 3.5 Opptak av medlemmer.
Styret behandler og avgjør spørsmålet om opptak av medlemmer i Steinkjer Næringsforum.

§ 4. MEDLEMSKONTINGENT.
Virksomheten i Steinkjer Næringsforum finansieres gjennom kontingent fra medlemmene og inntekter fra arrangementet ”Steinkjermartnan”, samt annen aktivitet som er godkjent av styret.

Kontingenten fastsettes i det ordinære årsmøtet for 1 år om gangen. Det fastsettes særskilt kontingent for de medlemmer som nevnt i § 3.2, 3.3 og 3.4. Æresmedlemmer skal ikke betale medlemskontingent.

Dersom medlemskontingent ikke betales innen 28.02. for foregående år, skal styret beslutte at medlemskapet opphører for den næringsdrivende som ikke har betalt sin kontingent. Forut for en slik beslutning skal styret skriftlig varsle det aktuelle medlem om ny frist for betaling samt om at fortsatt manglende betaling vil medføre at medlemskapet vil opphøre med umiddelbar virkning.

Ved innmelding av nye virksomheter beregnes medlemskontingent fram til neste ordinære årsmøte. Medlemskapet gjøres gjeldende etter mottatt innbetaling.

§ 5 ÅRSMØTE.
Årsmøtet er øverste organ i Steinkjer Næringsforum.

Ordinært årsmøte i foreningen avholdes senest innen utgangen av mars måned hvert år. På det ordinære årsmøtet behandles bl.a.:

a) Årsregnskap for det foregående år.
b) Styrets beretning.
c) Revisor beretning.
d) Fastsettelse av honorar til styret og revisor.
e) Fastsettelse av medlemskontingent for neste år.
f) Godkjennelse av budsjett.
g) Valg av styre, styreleder, varamedlemmer til styret og valgkomite, samt revisor.
h) Eventuelt andre saker som styret ønsker forelagt for årsmøtet.

Et medlem har rett til å kreve spørsmål forelagt for årsmøtet forutsatt at denne gir skriftlig melding til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen.

Styret innkaller til årsmøtet senest 14 dager før dette møtet skal gjennomføres. Innkallingen skal sendes alle medlemmer skriftlig eller eventuelt pr. e-post og angi tid og sted for møtet samt angi de saker som er til behandling. Sammen med innkallingen skal om mulig de aktuelle saksdokumenter vedlegges. Slike dokumenter kan om nødvendig ettersendes, men disse skal da være avsendt senest 7 dager før årsmøtet. Dersom det foreligger forslag om endring av vedtektene, skal slikt forslag inntas i innkallingen eller vedlegges.

Årsmøtet ledes av styreleder eller eventuelt nestleder med mindre årsmøtet ønsker å utpeke en annen møteleder.

Medlemmer kan gi fullmakt til andre for å møte og avgi stemme på deres vegne. Slik fullmakt skal avgis skriftlig og være datert og underskrevet av medlemmet.

Årsmøtet fatter sine avgjørelser med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved forslag om endring av vedtektene kreves likevel 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjelder det styreleder eller eventuelt nestleder slutter seg til.

Ved årsmøtet har medlemsbedrifter, jfr. § 3.1, organisasjoner, foreninger, ungdomsbedrifter m.v., jfr. § 3.2 og fadderbedrifter, jfr. § 3.4, stemmerett med 1 stemme hver.

Æresmedlemmer har møte – og talerett, men ikke stemmerett.

Det skal føres protokoll fra hvert årsmøte. Protokollen føres av den som årsmøtet utpeker som protokollfører. Protokollen signeres av to av de tilstedeværene medlemmer i tillegg til protokollfører.

§ 6. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE.
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller etter krav fra medlemmene, som minst representerer 10 % av den samlede medlemsmassen. For det ekstraordinære årsmøtet gjelder for øvrig samme regler som i § 5, 4 – 10 ledd.

§ 7. STYRE.
Steinkjer Næringsforum ledes av et styre på 5 personer med 2 varamedlemmer som velges av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv og velger en nestleder blant styrets medlemmer. Ved sammensettingen av styret skal det så langt som mulig søkes å oppnå bransjemessig fordeling, men minimum 1 av styrets medlemmer skal ha tilknytting til handels- og servicenæringen.

Styremedlemmene og varamedlemmer velges for 2 år, mens styreleder og nestleder velges for 1 år. Ved første gangs valg velges 3 styremedlemmer for 2 år og 2 medlemmer for 1 år.

Styret har ansvaret for foreningens alminnelige drift og forretningsførsel og har herunder myndighet til å tilsette daglig leder/forretningsfører dersom man finner dette hensiktsmessig.  Styret fastsetter i så fall dennes lønn og gir nødvendige instrukser for stillingen. Styret kan nedsette prosjektgrupper hvor dette ansees hensiktsmessig.

Styret er ikke beslutningsdyktig med mindre at minimum 3 medlemmer er til stede i møtet.

Styrets forhandlinger ledes av styrelederen eller i dennes fravær nestleder. Styrets beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør styreleders, eller eventuelt nestleders, stemme.

Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Protokollen skal senest godkjennes på neste styremøte og underskrives av de styremedlemmer som har vært til stede på styremøtet.

§ 8. MEDLEMSMØTE.
Medlemsmøter avholdes i henhold til styrets aktivitetsplan, og når det foreligger saker som må antas å ha særlig interesse/betydning for medlemmene.

Styret avgjør hvilke saker som skal behandles på medlemsmøtet. Den enkelte medlem har også adgang til skriftlig å foreslå temaer for slike møter overfor styret.

Styret kan innby ikke-medlemmer til foreningens medlemsmøter i den grad man finner dette hensiktsmessig.

Styret skal varsle alle medlemmer om tid og sted for møter med rimelig varsel. Styret bestemmer hvilken innkallingsform som ansees hensiktsmessig.

Medlemsmøtene kan bl.a. ha følgende temaer:

a) Fagtema i form av foredrag/innleder.
b) Ideutvikling/utvikling av fellesaktiviteter.
c) Virksomhet som presenterer seg selv eller egne prosjekter.
d) Andre tiltak som tjener foreningens mål.

Medlemsmøtet kan avgi uttalelser i saker som rådgivende organ for styret.

I rimelig utstrekning har medlemmene etter egen vurdering anledning til å medbringe medarbeidere på medlemsmøtene.

§ 9. VALGKOMITÉ.
Årsmøtet velger en valgkomité på 3 medlemmer. Valgkomiteen skal inngi innstilling i god tid før årsmøtet i forhold til kandidater til de verv som skal besettes på årsmøtet. Innstillingen skal vedlegges saksdokumentene som utsendes før årsmøtet.

Valgkomiteen velges for 2 år om gangen.

§ 10. REVISOR.
Årsmøtet i Steinkjer Næringsforum velger revisor.

§ 11. AVVIKLING.
For avvikling av foreningen kreves det at 2 ordinære årsmøter på rad med 2/3 flertall fatter beslutning om oppløsning.

Dersom det treffes beslutning om slik oppløsning, skal årsmøtet også fatte beslutning om hvordan foreningen skal avvikles og hvordan foreningens midler og eventuelle rettigheter skal anvendes. Det er likevel en forutsetning at disse verdier/rettigheter skal benyttes i samsvar med foreningens formål eller lignende formål. Det er ikke adgang til å tilbakebetale midlene til foreningens medlemmer.