Høringsinnspill: Det videregående opplæringstilbudet 2022 / 23 +

30. September 2021 | Skrevet av: Anita Østby
Trøndelag Fylkeskommune foreslår endringer i det videregående opplæringstilbudet 2022/23 + og har satt høringsfrist 1. oktober.
 

Næringsforeningene fra Namsos til Malvik representerer til sammen omtrent 1500 bedrifter. Vi sender herved et samlet høringsinnspill fra våre organisasjoner og på vegne av flere av våre medlemmer.

 

Vi refererer til kapittelnummer 1. Tilbudstilpasninger for skolene.  I Vedlegg 1, s. 28, skole 26 Levanger VGS, foreslås Kjemiprosess og laboratoriefag nedlagt. Vårt innspill behandler dette punktet. 

 

Kjemiprosess og laboratoriefaget i Levanger er det eneste tilbudet av dette slag i fylket, nord for Orkanger.  Prosessindustrien er sterk i vårt nedslagsfelt.  Fra bedriftsdatabasen på nettsiden utdanning.no og i samtale med flere av våre medlemsbedrifter, har vi identifisert over 40 bedrifter som har behov for kompetanse innen kjemiprosess og laboratoriefag.  Disse bedriftene har nærmere 2700 ansatte, tall hentet fra proff.no.  Bortfall av lokal kompetanse på feltet kan bety vanskeligheter for å fylle nøkkelroller i bedriftene og dermed sette flere arbeidsplasser og bedrifter i fare. Dette kan være tapte muligheter, vanskeligheter med å følge teknologisk utvikling i markedet eller i verste fall at bedrifter må nedskalere eller stenge.

 

Flere av bedriftene vi har snakket med rapporterer om høy snittalder blant sine ansatte og at de har en utfordring med rekruttering fremover. Bare på Norske Skog skal det rekrutteres over 150 nye arbeidere de neste 10 årene, hvorav mange innenfor prosessteknikk. Linjen har vært og er en viktig kompetansetilførsel for svært mange bedrifter, store som små i norddelen av fylket.  Vi er bekymret over at dagens 15- 16 åringer vil velge andre linjer og fagutdanninger som tilbys i - eller nær hjemkommunen, og at vår region ikke vil få søkere til denne utdanningen om tilbudet ved Levanger VGS faller bort. Flere bedriftsledere sier at hvis vi ønsker at industri skal fortsette å vokse og utvikle seg i vår region, må skolene utdanne de som industrien etterspør. Sårt tiltrengte kompetanselinjer må derfor ikke prioriteres lagt ned!

 

Vi anerkjenner at antall søkere i fjor var så lavt at det rasjonelt sett ikke ansees som økonomisk forsvarlig å opprettholde tilbudet. Det er viktig å understreke at 2020 var et ekstraordinært år hvor covid-19 forhindret oss og bedriftene å bedrive aktiv og oppsøkende virksomhet ute på skolene, samt at bedriftene slet med å finne nye lærlingeplasser. Nå går vi inn i en fase hvor bedriftene aktivt vil satse på ny rekruttering, det grønne skiftet kommer sterkere enn noen gang og industrien skal satse på ny teknologi. Bedrifter i regionen melder om forventet behov for rekruttering innenfor kjemiprosess og laboratoriefag. 

 

Derfor understreker vi at løsningen som er ønsket av oss og av næringslivet, er at vi sammen bidrar til å styrke omdømmet, status og synlighet for dette viktige opplæringstilbudet, heller enn å avvikle linjen ved Levanger VGS. Det er slett ikke behovet som er synkende, men søkermassen, og da er det andre tiltak som bør settes inn. Det er vi samlet klare for å aktivt arbeide for i tiden fremover. 

 

Som næringslivets representanter vil vi sette økt fokus på rekruttering til viktige linjer som næringslivet etterspør gjennom bevisstgjøring hos bedriftene, ha det som tema på møter og jobbe aktivt med nøkkelbedriftene for å nå ut til sluttklassene på ungdomsskolen og 1VGS elever. Under arrangementet «Møteplassen» på Industriens dag på Verdal i november, vil vi mobilisere flere av bedriftene for bedre å nå ut med et budskap om mangfoldige jobbmuligheter og spennende yrkesvalg. Til sammen vil vårt bidrag sikre en søkermasse mer enn stor nok til å videreføre kjemiprosess og laboratoriefagstilbudet ved Levanger, uten pause.

 

Konklusjon for fylkeskommunen:


  1. Tilbud for Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag ved Levanger vgs må videreføres.

  2. Utfordre oss, samarbeid med oss, så får vi i samarbeid med våre medlemsbedrifter løftet status og etterspørsel etter linjen.


  3.  

Signert av følgende daglige ledere 30. september 2021

 

Namdal Næringsforening, v/Amund Lein
Steinkjer Næringsforum, v/Anita Østby
Inderøy Utvikling, v/Jon-Erik Vollan
Verdal Næringsforum, v/Ingrid Dahl Furunes
Næringsforeningen i Levanger, v/Arild Klokkerhaug
Næringsforeningen i Værnesregionen, v/Jon Uthus
Næringsforeningen i Trondheimsregionen avd Malvik v/Kaare Hagerup

SISTE NYTT