Hvor er næringsperspektivet, kommunedirektør?

Hvor er næringsperspektivet, kommunedirektør?

29. Mars 2023

Kommunedirektørens forslag til detaljregulering av Malm industripark slår beina under Steinkjer kommunes målsetting om 1000 nye arbeidsplasser og en offensiv næringssatsing. 

Malm industripark (Tjuin industriområde) er en suksesshistorie for næringsutvikling i Steinkjer kommune. De siste årene er det gjennomført store etableringer ved Nippon Gases Norge AS og SalMar Settefisk AS. Nylig ble det besluttet Malm Biogas AS å bygge en biogassfabrikk på området, Steinkjer Mekaniske AS flytter inn i de gamle lokalene til Fosdalen Industrier og i løpet av året beslutter trolig Columbi Farms AS bygging av et akvaponianlegg. I tillegg har Moen-gruppen AS store planer for området. Samlet utgjør gjennomførte og planlagte investeringer 2.4 - 2.5 milliarder kroner, og ca. 110 nye arbeidsplasser i kommunen. I tillegg vet vi at både norske og internasjonale konsern banker på døra, for å undersøke mulighetene til etablere seg på området. Alt ligger til rette for at suksesshistorien får nye og svært spennende kapitler.

Dette underbygges av kommunens «Temaplan Næring 2023 - 2032», som for tiden ligger ute for høring. Planen har en offensiv tilnærming og et mål om 1000 flere sysselsatte i privat sektor innen 2032. I høringsdokumentet fremheves det at kritiske suksessfaktorer er rask tilgang til større sammenhengende industriarealer, både vegnært, sjønært og sentrumsnært. Videre slås det fast at Steinkjer kommune skal være en næringsaktiv og næringsvennlig kommune som er fremoverlent, forsvarlig, effektiv og imøtekommende overfor steinkjersamfunnet og iniativtakere. Det varmer oss som driver med næringsutvikling og vil skape jobber.

Derfor er det med stor skuffelse vi konstaterer at kommunedirektørens forslag til detaljreguleringsplan for Malm industripark slår beina under videre vekst av suksesshistorien ute ved industriområdet på Tjuin, og sier adjø til mye av det temaplanen står for. Kommunedirektørens forslag svarer ikke ut dagens næringsaktørers behov for framtidig vekst. Nytt areal vil også bli uhensiktsmessig for nye aktører og kostnadene vil bli for høye i forhold til netto salgbart industriareal.

I tillegg til faktafeil, mener vi at saksdokumentet også mangler vyene for næringsliv, befolkningsvekst og utvikling av regionen i sin helhet – samt flere tendensiøse kommentarer. Til tross for at man har hatt over tre år på å behandle saken, fremstår forslaget som hastverksarbeid. Et av kommunens tre satsingsområder, bio- og sirkulærøkonomi, er helt fraværende i forslaget. At saksframlegget legges fram kun to dager før politisk behandling, er respektløst mot alle involverte, både næringsaktører, grunneier og politikere.

Vi savner næringsperspektivet i forslaget til detaljreguleringsplan. Dette er kritisk for det videre arbeid med tilrettelegging for vekst i privat sektor og begrenser i realiteten mulighetene for å skape flere bedrifter og arbeidsplasser i kommunen veldig.

Kommunedirektøren legger fram fire alternativer i saksframlegget, der alle er konsekvensutredet. Vi mener at ingen av disse alternativene er fullgode, og ber administrasjon og politikere vurdere et femte alternativ: «Malm industripark 3 ½». Dette kombinerer alternativene 2, 3 og 4 i konsekvensutredningene og vil på en offensiv og mer realistisk måte svare ut behovene som næringslivet allerede har signalisert og anser som viktige for næringsliv som vurderer å etablere og ekspandere i Steinkjer kommune. Vårt alternativ ivaretar samfunnsperspektivet samtidig som det vil være mer økonomisk bærekraftig enn alternativene i kommunedirektørens utredning.

Vi er klar over at saken har flere kryssende samfunnsinteresser og reiser krevende spørsmål knyttet til nedbygging av strandsone, omregulering av dyrket mark og negative belastninger for grunneier og beboere på Langnes gård. Dette er forhold av stor betydning, og som næringslivet har stor respekt for. Grunneiers interesser skal ivaretas på en best mulig måte. Imidlertid må disse hensynene vurderes opp mot effektene av at man gjennom et større industriareal legger til rette for nye virksomheter og arbeidsplasser, økt verdiskaping og inntekter til samfunnet.

Et sterkt jordvern har bred tilslutning hos næringslivet. Som en del av den samlede konsekvensutredning er det synliggjort et potensial for å reetablere 30-45 daa nord for gården (Langnesaunet). Det er realistisk å identifisere ytterligere areal egnet for fulldyrking innenfor Langnes og de tilgrensende naboeiendommene. Dette vil være en nødvendig del av arbeidet med en detaljregulering. I forbindelse med SalMar sin utbygging i Malm industripark er alle overskuddsmasser benyttet til etablering av nydyrket jord i Dalbygda (Beitstad), Sprova og i Malm. Det har realisert totalt 115 daa nydyrket areal allerede, og viser hvordan næringslivet og industrien tar jordvern og landbrukshensyn på alvor.

En annen viktig faktor som er sterkt undervurdert i saksframlegget er behovet for sjønært næringsareal. I Steinkjer kommune finnes det i dag ikke tilgjengelig ledig sjønært industri- eller næringsareal. Dette er en knapphetsfaktor langs hele Trondheimsfjorden, og en stor utfordring for framtidas næringsvirksomhet. For oss fremstår det som lite ambisiøst at Steinkjer kommune henviser til Levanger og Verdal kommuner for sjønære industriarealer. Kommunedirektørens klare oppfatning er at flere av dagens virksomheter i Malm industripark ikke har særlig nytte av eller behov for å ligge på kaikanten. Det er etter vårt skjønn en krevende påstand, om ikke direkte feil. Vi mener det er en primæroppgave for Steinkjer kommune å bidra til at også eksisterende næringsliv har gode rammevilkår for vekst.

Vi ber politikerne om å avvise kommunedirektørens forslag og se på andre alternativer. Videre arbeid må prioritere gode og reelle prosesser med berørte grunneiere og næringsaktører, og søke omforente og konstruktive løsninger. Det må identifiseres og kartlegges areal for reetablering av tilsvarende dyrket jord som man omregulerer til industriformål, og legges vekt på faktisk arealsituasjon for næring og industri i Steinkjer de kommende årene.

Vårt alternativ «Malm industripark 3 ½» vil gi positiv samfunnsnytte når man hensyntar de realistiske mulighetene for vekst i næringslivet, økt sysselsetning, økt verdiskaping og økte skatteinntekter. Vi håper politikere og administrasjon vurderer «Malm industripark 3 ½» nøye, og at dette alternativet underlegges detaljregulering.

På vegne av næringslivet i Steinkjer kommune:
Anita Østby, Steinkjer Næringsforum
Alexander Kjølstad, Steinkjer Næringsselskap
Jon Ivar Hovd, SalMar ASA
Karl Christian Aag, SalMar ASA
Harry Bøe, Moen-gruppen AS
Egil Andersen, Antec Biogas AS /Malm Biogas AS
Lars Borgli, Nippon Gases Norge AS
Ole N. Nordal, Columbi Farm AS
Odd Morten Aalberg, MM Folla Cell AS
Odd Vidar Vandbakk, Tangstad Transport AS
Are Tangstad, Tangstad Transport AS
Jan Helge Svarva, Steinkjer Mekaniske AS
Ketil Withbro, Vidu AS
Terje Stein, Verran Maskin AS
Ole Kulstadvik, A-Team AS /GK AS
Hallgeir Rødsjø, Folla Tech AS
Eirik Tronstad, Arken Eiendom AS
Nina Sund, Malm Hotell AS
Remi Ressem, Linjeterminalen AS
Lars Lønnum, Lønnum Bygg AS
Jan Roger Aasland, Byggern AS
Stein Arild Lyng, Steinkjer gårdeierforening

SISTE NYTT